Udlændingenævnets afgørelse af 13. juni 2023 – Visum – Omgørelse – Ekstraordinære omstændigheder

I juni 2023 traf Udlændingenævnet afgørelse om at genoptage og omgøre nævnets afgørelse fra november 2022, hvor nævnet havde stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på Schengenvisum til en pakistansk statsborger, som ville besøge sin syge bror i Danmark. 

Sagens faktiske omstændigheder: 

Ansøgeren indgav i juli 2022 ansøgning om visum til Danmark med henblik på at besøge sin bror, der led af en alvorlig leversygdom. Ansøgeren var gift og havde ikke tidligere været i Schengenområdet.

I august 2022 meddelte Udlændingestyrelsen afslag på Schengenvisum, idet der ikke var vedlagt tiltrækkelig dokumentation for, at der var tale om en aktuelt livstruende sygdom, eller at der var tale om et nærtstående familiemedlem.

Udlændingenævnet stadfæstede denne afgørelse i november 2022 og afslog i marts 2023 at genoptage sagen, da der fortsat ikke var tilstrækkelig lægelig dokumentation for, at broren led af en aktuelt livstruende sygdom.

I juni 2023 traf Udlændingenævnet afgørelse om at genoptage sagen, da der i forbindelse med en ny anmodning om genoptagelse, blev fremlagt bl.a. en speciallægeerklæring vedrørende brorens sygdom. På baggrund af de samlede lægelige oplysninger omgjorde Udlændingenævnet herefter Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på Schengenvisum.

Ansøgeren havde søgt om visum sammen med sine mindreårige børn. Sagerne vedrørende børnene er ikke gengivet her.

Af Udlændingestyrelsens afgørelse fra august 2022 fremgik bl.a. følgende:

” […]

Vi vurderer, at der er en risiko for, at du ikke rejser hjem igen, hvis du får visum. 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du er statsborger i Pakistan, der for tiden er placeret i hovedgruppe 5, jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 4 og bilag 2. 

Ud fra en vurdering af de generelle forhold og kendte immigrationsmønstre i hjemlandene, gælder det for statsborgere fra denne hovedgruppe, at der som udgangspunkt kun gives visum, hvis der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder hos ansøgeren eller et herboende nærtstående familiemedlem, jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 6, fx i tilfælde af et herboende nærtstående familiemedlems livstruende sygdom.

Vi vurderer, at der ikke er nogen helt ekstraordinære omstændigheder i din sag, der gør, at du kan få visum.

Det forhold, at [referencen] blandt andet lider af [leversygdom] kan ikke føre til, at du får visum. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at der ikke er vedlagt dokumentation for, at [referencen] lider af en aktuelt livstruende sygdom. Det er er derudover ikke er vedlagt tilstrækkelig dokumentation for, at du er et nærtstående familiemedlem til [referencen].”

Udlændingenævnets genoptagelse og omgørelse fra juni 2023:

"Udlændingenævnet har nu behandlet [referencens] anmodning af april 2023, om genoptagelse af Udlændingenævnets afgørelse af november 2022 vedrørende afslag på Schengenvisum til Danmark til [ansøgeren].

Ved behandlingen af genoptagelsesanmodningen har Udlændingenævnet gennemgået sagens akter samt vurderet det lægefaglige materiale, herunder aktuel speciallægeerklæring fra [hospitalsafdeling] fra april 2023.

Udlændingenævnet finder grundlag for at genoptage Udlændingenævnets afgørelse af november 2023 vedrørende [referencen], og har efter en helt konkret og individuel vurdering fundet grundlag for at omgøre sagen, således at [ansøgeren] meddeles Schengenvisum til Danmark med henblik på at besøge [referencen].

Udlændingenævnet har herved lagt afgørende vægt på erklæring af april 2023 fra Speciallæge
 [navn], hvoraf det fremgår, at [referencen] er diagnosticeret med [sygdomme] leversvigt og komplikationer i form af gentagne livstruende blødninger. […]. Det fremgår endeligt, at [referencens] diagnose betyder en dårlig prognose med begrænset levetid, og at en levertransplantation ikke er muligt.

Udlændingenævnet finder således, at der foreligger helt ekstraomstændigheder af helbredsmæssige karakter hos [referencen], herunder aktuelt livstruende sygdom, hvorfor Udlændingenævnet efter en fornyet vurdering af sagen finder grundlag for at meddele [ansøgeren] Schengenvisum til Danmark."

VAU/2023/135


Til toppen