Forsiden på nævnets hjemmeside

Om Udlændingenævnet

 • Udlændingenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan.

  Udlændingenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans vedrørende bl.a. familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, administrativ ud- og afvisning samt visum.

  Udlændingenævnet behandler også klager over afgørelser truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i 1. instans vedrørende bl.a. opholdstilladelse på baggrund af studie eller beskæftigelse og afgørelser på området for ret til ophold efter EU-reglerne om fri bevægelighed for personer.

  Udlændingenævnet behandler tillige klager over politiets afgørelser om afvisning af indrejse ved grænsen til Danmark.

  Udlændingelovens § 46 a udgør den retlige ramme for Udlændingenævnets kompetence.

  Nærmere information om Udlændingenævnets virksomhed kan fås ved henvendelse til Udlændingenævnets sekretariat.

Læs mere om Udlændingenævnet

 • Berostillelse af visse familiesammenføringssager om afledt opholdsret til tredjelandsfamiliemedlemmer efter TEUF artikel 20
  (22-08-2022)
  EU-Domstolen har den 5. maj 2022 afsagt dom i en spansk præjudiciel sag. Sagen vedrører de situationer, hvor der efter EU-Domstolens praksis i henhold til artikel 20 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) om unionsborgerskabet undtagelsesvist skal meddeles en afledt opholdsret til en tredjelandsstatsborger. EU-Domstolen forholder sig i sagen til spørgsmålet om afledt opholdsret til en tredjelandsstatsborger, der er forælder til en mindreårig unionsborger, som – grundet et afhængighedsforhold til tredjelandsstatsborgeren – vil være nødsaget til at forlade unionens område sammen med tredjelandsstatsborgeren, medmindre denne meddeles en afledt opholdsret.

  Klik på nyheden for at læse nærmere
 • Udlændingenævnet udgiver beretning for 2021.
  (09-08-2022)
  Udlændingenævnet behandler klager på udlændingeområdet vedrørende bl.a. Udlændingestyrelsens afgørelser i første instans om familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, visum, administrativ ud- og afvisning og politiets afvisninger ved grænsen samt klager vedrørende Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelser i første instans om bl.a. opholdstilladelse på baggrund af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair-ophold samt afgørelser om opholdsret for udlændinge, der er omfattet af EU-retten.

  Klik på nyheden for at læse nærmere
 • Udlændingenævnets notat af 15. februar 2022 om praksis for meddelelse af opsættende virkning
  (21-02-2022)
  Udlændingenævnets notat af 15. februar 2022 om praksis for meddelelse af opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen efter udlændingelovens § 33 b, stk. 1, nr. 1-5, og § 33 b, stk. 2, i forbindelse med klage indgivet til Udlændingenævnet over afslag på ægtefællesammenføring efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1.

  klik på nyheden for læse nærmere
 • Justering af praksis i sager om opholdstilladelse til tredjelandsforældre til danske statsborgerbørn, hvor den herboende ægtefælle har taget bopæl uden for Danmark efter Udlændingestyrelsens afgørelse
  (11-10-2021)
  Udlændingenævnet har den 20. september 2021 besluttet at præcisere sin praksis, således at en vurdering efter Chavez-Vilchez-dommen (EU-Domstolens dom af 10. maj 2017 i sagen C-133/15) foretages i alle sager om afgørelser truffet efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, hvor dommen er påberåbt, eller hvor sagen indeholder konkrete oplysninger, som kan give anledning til at foretage en sådan vurdering.

  klik på nyheden for at læse nærmere.

Nyhedsarkiv

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring Udlændingenævnets virksomhed.

Statistik for nævnets virksomhed

NyIDanmark.dk

 • Yderligere information vedr. udlændingeområdet kan findes på den fælles portal for Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

www.nyidanmark.dk