Udlændingenævnets afgørelse af 20. april 2023 – Visum – Gruppeafslag – Ej ekstraordinære omstændigheder

Udlændingenævnet stadfæstede i april 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en ghanesisk statsborger, som havde indgivet ansøgning om Schengenvisum til Finland.

Sagens faktiske omstændigheder:

Ansøgeren, der var født i 1982, indgav i november 2022 ansøgning om visum med henblik på at besøge sin søster i Finland. Referencen havde for nyligt født og var samme dag blevet diagnosticeret med en godartet svulst i hypofysen og skulle have foretaget en hjerneoperation, hvilket først kom frem i forbindelse med klagen til Udlændingenævnet.

Til godtgørelse af familierelationen havde ansøgeren vedlagt en kopi af sin og referencens fødselsattest. Det fremgik af referencens fødselsattest, at hendes fødsel først var blevet var registeret i Ghana i december 2022, og at hendes ghanesiske fødselsattest var udstedt i januar 2023 og dermed lang tid efter hendes fødsel i 1982.

I januar 2023 traf Udlændingestyrelsen afgørelse om afslag på visum under henvisning til, at familierelationen ikke var godtgjort, og at ansøgeren derfor var uden for gruppen af ansøgere fra Ghana, der kunne meddeles Schengenvisum.

Af Udlændingestyrelsens afgørelse fremgik bl.a. følgende:

”Vi vurderer, at der er en risiko for, at du ikke rejser hjem igen, hvis du får visum. Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du er statsborger i Ghana, der for tiden er placeret i hovedgruppe 3, jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 4 og bilag 2, og at du har søgt om visum med henblik på at besøge [referencen], der efter det oplyste er din søster.

Ud fra en vurdering af de generelle forhold og kendte immigrationsmønstre i hjemlandene, gælder det for statsborgere fra hovedgruppe 3, at der som udgangspunkt gives visum til at besøge søskende – hvis relationen kan ligges til grund.

Vi har dog vurderet, at vi ud fra sagens fremlagte oplysninger og dokumentation ikke kan lægge til grund, at [referencen] er din søster.

Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at du ikke har fremlagt den originale fødselscertifikat eller fødselsattest for [referencen] efter anmodning herom, og at den vedlagte ”Certified Copy of the Entry in Register of Births” er registreret i december 2022, hvilket er længe efter [referencens] fødsel, idet hun er født i 1982.

Vi har yderligere lagt vægt på, at [referencens] vedlagte pas og finske opholdskort er udstedt i 2017 og i 2022, dvs. inden hun fik udstedt sin ”Certified Copy of the Entry in Register of Births”, og at udstedelsen af både pas og opholdskort kræver, at der tidligere er udstedt en fødselsattest.

Vi bemærker yderligere, at [referencen] ikke har været til stede i Ghana, da du fik udstedt certifikatet, da hun efter oplysningerne var indlagt på hospitalet i Finland samme dag, som du fik udstedt certifikatet.

et forhold, at du til sagen har vedlagt billeder af jer sammen for jeres personlige møder, kan ikke begrunde, at du får visum, idet vi ikke kan lægge den oplyste relation til grund på baggrund heraf.

Du er derfor ikke omfattet af den gruppe af personer fra Ghana, der kan få visum til Finland.

Vi har i øvrigt ikke vurderet hvorvidt de særlige omstændigheder gør sig gældende jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 6, idet vi ikke kan anse jeres relation som godtgjort.

Det forhold, at du har oplyst, at du ønsker at besøge [referencen], da hun er alenemor, og har brug for din hjælp, kan heller ikke begrunde, at du får visum.

Da jeres relation ikke kan anses for dokumenteret, har vi ikke vurderet hvorvidt oplysningerne om [referencens] indlæggelse og operation kan føre til en ændret vurdering.

Endelig bemærker vi, at vi har ikke vurderet, hvorvidt du i øvrigt opfylder betingelserne for at få visum."

Til støtte for klagen til Udlændingenævnet blev det bl.a. anført, at referencen havde fået akut kejsersnit og fik krampeanfald, der gjorde, at hun måtte indlægges, da referencen led af en langsomt voksende godartet svulst i hypofysen, der kunne være livstruende. Der var i klagen fremlagt dokumentation for sygdommen.

Udlændingenævnets afgørelse:

"Udlændingenævnet fastholder Udlændingestyrelsens afgørelse af januar 2023 af de grunde som Udlændingestyrelsen har anført. Det betyder, at nævnet er kommet til samme resultat som Udlændingestyrelsen, da Udlændingenævnet finder, at familieforholdet mellem [ansøgeren] og [referencen] ikke er godtgjort, da der ikke er vedlagt dokumentation herfor i form af f.eks. originale fødselsattester.

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at [referencens] originale fødselsattest ikke er fremlagt til sagen, og at hun ifølge den til sagen vedlagte fødselsattest først er blevet registreret i Ghana i 2022.

Udlændingenævnet har yderligere lagt vægt på, at [referencens] pas og finske opholdskort er udstedt hhv. i 2017 og 2022, og at udstedelsen af både pas og opholdskort kræver, at der tidligere er udstedt en fødselsattest.

Udlændingenævnet bemærker yderligere, at [referencen] ikke var tilstede i Ghana 2023, da [ansøgeren] fik udstedt attesten på hendes vegne, da [referencen] ifølge oplysningerne på sagen var indlagt på hospitalet i Finland.

Det forhold, at [ansøgeren] til støtte for klagen har oplyst, at hun ikke har intentioner om at blive i Finland, da hun har et godt liv i Ghana, kan ikke danne grundlag for et andet udfald af sagen, ligesom det ikke kan føre til en ændret vurdering, at [referencen] er alene med sin nyfødte søn, eller at hun skal opereres i 2023.

Udlændingenævnet finder endelig, at der ikke foreligger hensyn af humanitær karakter, hensyn til nationale interesser eller internationale forpligtelser, der taler for, at der i sagen meddeles et nationalt begrænset visum.

Udlændingenævnet stadfæster således Udlændingestyrelsens afgørelse."

VAU/2023/132

Senest opdateret: 20-04-2023
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen