Udlændingenævnets afgørelse af 25. juli 2023 – Visum– Gruppeafslag – Ej ekstraordinære omstændigheder

Udlændingenævnet stadfæstede i juli 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag til en vietnamesisk statsborger, som havde indgivet ansøgning om visum med henblik på at besøge sin fætter.

Sagens faktiske omstændigheder:

Ansøgeren indgav i april 2023 en ansøgning om visum med henblik på at besøge sin fætter, hvor han i den forbindelse også ville aflægge sin alvorligt syge faster et besøg, der var terminalt syg med kræft. Ansøgeren havde aldrig tidligere opholdt sig i Schengenområdet og havde aldrig mødt sin faster.

I maj 2023 meddelte Udlændingestyrelsen afslag på visum, idet der ikke meddeles visum til at besøge fætre, når ansøgeren tilhører hovedgruppe 3.

Følgende fremgik bl.a. af Udlændingestyrelsens afgørelse:

” […] ”

Ud fra en vurdering af de generelle forhold og kendte immigrationsmønstre i hjemlandene, gælder det for statsborgere fra hovedgruppe 3, at der som udgangspunkt ikke gives visum til at besøge en fætter.

Der foreligger ingen helt ekstraordinære omstændigheder hos dig eller et herboende nærtstående familiemedlem, der gør, at du kan få visum, jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 6.

Det forhold, at din herboende faster er terminalt syg med kræft, kan ikke begrunde, at du får visum, da vi har vurderet, at jeres relation ikke er tilstrækkelig nær.

Til støtte for klagen til Udlændingenævnet havde ansøgeren vedhæftet dokumentation for, at fasteren var afgået ved døden i maj 2023, og at ansøgeren ville tage sin fasters urne med tilbage til Vietnam.

Udlændingenævnets afgørelse:

”Udlændingenævnet fastholder Udlændingestyrelsens afgørelse fra maj 2023 af de grunde, som Udlændingestyrelsen har anført. Det betyder, at nævnet er kommet frem til samme resultat som Udlændingestyrelsen, idet der som udgangspunkt ikke meddeles visum til statsborgere fra Vietnam, med henblik på at besøge en herboende fætter/kusine.

Det forhold, at [ansøgeren] har oplyst, at [ansøgeren] skulle besøge din kræftsyge tante, der efterfølgende er afgået ved døden i maj 2023, finder Udlændingenævnet ikke kan føre til en ændret vurdering, da der ikke var oplyst en særlig tæt og mangeårig tilknytning til ansøgerens tante.

Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at [ansøgeren] i klagen til Udlændingenævnet har oplyst, at [ansøgeren] aldrig har mødt sin tante, mens hun var i live, og at [ansøgerens] relation til sin tante og fætter i øvrigt ikke er dokumenteret.

Udlændingenævnet skal i den forbindelse henvise til, at ansøgerens tilknytning til det herboende familiemedlem indgår som et væsentligt moment i vurderingen af, om der kan gives Schengen-visum. Der vil således kunne meddeles Schengenvisum, hvis der mellem ansøgeren og det herboende familiemedlem, som er syg, består en særlig tæt tilknytning, der kan dokumenteres.

Udlændingenævnet finder endelig, at der ikke foreligger hensyn af humanitær karakter, hensyn til nationale interesser eller internationale forpligtelser, der taler for, at der i sagen meddeles et nationalt begrænset visum.

Udlændingenævnet stadfæster således Udlændingestyrelsens afgørelse".

 

VAU/2023/131

Senest opdateret: 25-07-2023
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen