Udlændingenævnets afgørelse af 14. april 2023 – Visum – Gruppeafslag – Ej ekstraordinære omstændigheder

Udlændingenævnet stadfæstede i april 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende to søstre fra Libanon, som havde indgivet ansøgning om Schengenvisum til Danmark.

Sagens faktiske omstændigheder:

Ansøgerne indgav i juni 2022 ansøgning om visum med henblik på at besøge deres mor, og henviste i ansøgningen til, at formålet også var at besøge deres far, som var var kritisk syg. De havde ikke tidligere fået visum til Schengenområdet.

I juli 2022 meddelte Udlændingestyrelsen begge ansøgere afslag på visum, idet at der ikke meddeles visum til at besøge forældre i hovedgruppe 4, når ansøgeren ikke er mindreårige. I afgørelserne vurderede Udlændingestyrelsen, at der ikke var tale om ekstraordinære omstændigheder, idet der ikke var fremlagt lægefaglig dokumentation for, at faren led af en aktuel livstruende sygdom.

Af Udlændingestyrelsens afgørelse til den ene ansøger fremgik bl.a. følgende:

” […]

Ud fra en vurdering af de generelle forhold og kendte immigrationsmønstre i hjemlandene, gælder det for statsborgere fra hovedgruppe 4, at der som udgangspunkt kun gives visum til ægtefæller/faste samlevere, forældre til herboende børn, og til mindreårige børn af herboende forældre.

Du er ikke mindreårig, og du er derfor ikke omfattet af den gruppe af statsborgere fra Libanon, der efter praksis som udgangspunkt kan få visum til Danmark.

Vi har vurderet, at der ikke foreligger nogen helt ekstraordinære omstændigheder hos dig eller et herboende nærtstående familiemedlem, der gør, at du kan få visum, jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 6.

Det kan ikke føre til en ændret vurdering, at [din far] lider af flere kroniske sygdomme, som han er i ambulant behandling for. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at der ikke er fremlagt lægefaglig dokumentation for, at [din far] lider af en aktuelt livstruende sygdom.

Udlændingenævnets afgørelse:

”Udlændingenævnet fastholder Udlændingestyrelsens afgørelser af juli 2022 af de grunde som Udlændingestyrelsen har anført. Det betyder, at nævnet er kommet frem til samme resultat som Udlændingestyrelsen.

[…]

Udlændingenævnet finder, at der ikke foreligger sådanne helt ekstraordinære omstændigheder, der kan begrunde, at [ansøger 1] og [ansøger 2] alligevel kan meddeles Schengenvisum til Danmark, jf. visumbekendtgørelsens § 16, stk. 6, idet der ikke er oplyst om personlige eller helbredsmæssige forhold, som kan begrunde dette.

Det forhold, at [ansøger 1] og [ansøger 2] ønsker at se deres far, inden han dør, kan ikke føre til en ændret vurdering, idet der ikke er foreligger dokumentation for, at [han] lider af en aktuelt livstruende sygdom.

Udlændingenævnet finder endelig, at der ikke foreligger hensyn af humanitær karakter, hensyn til nationale interesser eller internationale forpligtelser, der taler for, at der i sagen meddeles et nationalt begrænset visum.

Udlændingenævnet stadfæster således Udlændingestyrelsens afgørelser."

 

VAU/2023/128

Senest opdateret: 14-04-2023
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen