Volontør

 • Udlændingenævnets afgørelse af 11. september 2017 – Erhverv – Volontør

  Dato: 11-09-2017

  Udlændingenævnet omgjorde i september 2017 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse om afslag på opholdstilladelse i Danmark som volontør til en statsborger fra Brasilien jf. udlændingelovens § 9 k, stk. 1, 2. pkt. Styrelsen for International Rekruttering og Integration havde i sin afgørelse lagt vægt på, at ansøgeren var 30 år på ansøgningstidspunktet, og at ansøgeren derfor ikke opfyldte aldersgrænsen i udlændingelovens § 9 k, stk. 1.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke burde meddeles afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at ansøgeren på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om opholdstilladelse i Danmark som volontør var fyldt 30 år, jf. udlændingelovens § 9 k, stk. 1, 2. pkt. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at det følger af § 4. stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1512 af 23. december 2014 om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører, at det skal stilles som en betingelse, at udlændingen er mellem 18 og 30 år. Udlændingenævnet lagde endvidere vægt på, at det af bemærkningerne til udlændingelovens § 9 k, som indsat ved lov nr. 418 af 12. maj 2012, fremgår under beskrivelsen af den dagældende praksis, at der gives opholdstilladelse som volontør til udlændinge mellem 18 og 30 år, og at der ikke var tiltænkt en ændring af praksis med den nye lovbestemmelse. Udlændingenævnet fandt på den baggrund, at det følger af en ordlydsfortolkning af både udlændingelovens § 9 k, stk. 1, 2. pkt., samt § 4, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører, at der ikke er grundlag for at konkludere, at en ansøger ikke må være fyldt 30 år på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om opholdstilladelse i Danmark som volontør. ERH/2017/107.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 19. april 2017 – Erhverv – Volontør

  Dato: 19-04-2017

  Udlændingenævnet omgjorde i april 2017 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse om afslag på opholdstilladelse som volontør til en statsborger fra Australien, jf. udlændingelovens § 9 k, stk. 1, 2. pkt. Styrelsen for International Rekruttering og Integration havde i sin afgørelse lagt vægt på, at det volontørarbejde, ansøgeren skulle udføre, ikke var af social og humanitær karakter, idet ansøgeren skulle indsamle og sortere affald på en navngiven festival.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke burde meddeles afslag på opholdstilladelse som volontør, jf. udlændingelovens § 9 k, stk. 1, 2. pkt., og praktikant- og volontørbekendtgørelsens § 4, nr. 2. Udlændingenævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at den navngivne festivals ansvarlige team, som stod for indsamling og sortering af affald, til sagen havde oplyst, at indsatsen som frivillig bestod af kommunikation og formidling gennem kampagner før og under festivalen, optog hver dag på hele campingområdet med sortering og oprydning, og at kampagnens frivillige skulle aktivere og motivere festivalgæsterne til selv at deltage i oprydning og affaldssortering. Udlændingenævnet lagde desuden vægt på, at det fremgår af volontørbekendtgørelsens § 4, nr. 2, 2. pkt., at volontørtjenesten kan foregå inden for blandt andet miljø, kunst, kultur, arbejde med børn, unge eller ældre og idræts- eller fritidsaktiviteter. Udlændingenævnet fandt på den baggrund, at der var tale om et anerkendelsesværdigt formål ved, at ansøgeren skulle være frivillig på den navngivne festival, idet Udlændingenævnet endelig fandt, at ansøgeren skulle udføre socialt og humanitært arbejde her i landet i form af arbejdet for et bedre miljø under festivalen, da der ikke alene var tale om oprydning og affaldssortering i snæver forstand. ERH/2017/45.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 14. februar 2017 – Erhverv – Volontør

  Dato: 14-02-2017

  Udlændingenævnet omgjorde i februar 2017 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse om afslag på opholdstilladelse som volontør til en statsborger fra Sydafrika, jf. udlændingelovens § 9 k, stk. 1, 2. pkt. Styrelsen for International Rekruttering og Integration havde i sin afgørelse lagt vægt på, at den skole, ansøgeren skulle arbejde som volontør ved, i en tidligere sag vedrørende en anden ansøger havde indsendt en udtalelse, hvori skolen havde oplyst, at volontørernes program havde været at deltage i det eksisterende skoleprogram på lige fod med de danske elever.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke burde meddeles afslag på opholdstilladelse som volontør, jf. udlændingelovens § 9 k, stk. 1, 2. pkt., og praktikant- og volontørbekendtgørelsens § 4. Udlændingenævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at den skole, ansøgeren skulle arbejde som volontør ved, ved en udtalelse fra december 2015 – indsendt i forbindelse med denne sag – havde oplyst, at i de perioder, hvor skolen ikke havde fyldt alle scholarshippladser, søgte skolen efter volontører, som kunne udføre socialt arbejde på skolen. Skolen havde endvidere oplyst, at ansøgeren var uddannet inden for teater, og at skolen derfor forventede, at ansøgeren skulle stå for en teatergruppe bestående af unge, som selv skulle udvikle et teaterstykke. Udlændingenævnet fandt på den baggrund, at ansøgeren opfyldte formålet med at skulle være volontør på skolen, idet Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren skulle udføre socialt arbejde her i landet i form af arbejde med børn og unge. ERH/2017/13.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 18. maj 2015 – Erhverv – Volontør

  Dato: 18-05-2015

  Udlændingenævnet stadfæstede i maj 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse som volontør, jf. udlændingelovens § 9 k, stk. 1, 2. pkt., til en amerikansk statsborger. Det fremgik af ansøgningen, at ansøgeren ansøgte om opholdstilladelse som volontør i december 2014, og at ansøgeren var født i september 1977 i Kina. Det fremgik endvidere af ansøgningen, at ansøgeren ansøgte om opholdstilladelse som volontør ved en non-profit organisation i Danmark for kunstnere, musikere, arkitekter, teaterfolk og designere, der havde udviklet et website, som var en digital åben ressource for kreative mennesker, som ansøgeren blandt andet skulle videreudvikle, ligesom ansøgeren skulle formidle kontakter mellem kreative mennesker i USA, Kina og Danmark. Ansøgeren anførte i sin klage, at ansøgerens be¬skæftigelse hos den danske organisation havde en social karakter, og at foreningens formål ifølge dens vedtægter var at skabe en social platform for deling af ressourcer gennem en digital platform.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke kunne gives opholdstilladelse som volontør i medfør af udlændingelovens § 9 k, stk. 1, 2. pkt. Udlændingenævnet lagde vægt på, at ansøgeren på ansøgnings-tidspunktet var 37 år, og at en ansøger som udgangspunkt højst kunne være 30 år på ansøgningstidspunktet. Udlændingenævnet lagde endvidere vægt på, at der ikke – som forudsat i lovbemærkningerne – var tale om socialt arbejde gennem aktiv deltagelse i projekter, der skal sikre almenvellets bedste her i landet, idet ansøgeren efter det oplyste primært var tiltænkt at skulle varetage udviklings- og vedligeholdelsesarbejde af et bestemt website for den danske organisation, og at ansøgeren derudover skulle fungere som et bindeled mellem branchefolk i USA, Kina og Danmark. Udlændingenævnet lagde endelig vægt på, at der ikke i sagen var oplysninger om et egentligt volontørprogram. ERH/2015/131.

Senest opdateret: 07-08-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen