Trainee

 • Udlændingenævnets afgørelse af 19. december 2022 – Erhverv – Trainee– Proforma

  Dato: 16-05-2023

  Udlændingenævnet stadfæstede i december 2022 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse om afslag på opholds- og arbejdstilladelse som trainee til en statsborger fra Kina.

  Sagens faktiske omstændigheder:
  I december 2019 fik ansøgeren afslag på opholds- og arbejdstilladelse i Danmark efter beløbsordningen som sælger hos virksomhed A. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) vurderede, at det afgørende formål med den tilbudte ansættelse var at skaffe ansøgeren en opholdstilladelse i Danmark, idet ansøgeren ikke havde uddannelse og erhvervserfaring relevant for den tilbudte stilling, og at den tilbudte månedsløn på 36.500 kr. derfor forekom usædvanligt høj. Ansøgeren indgav herefter i februar 2020 en ansøgning om opholdstilladelse som trainee i Danmark hos virksomhed A. SIRI meddelte i september 2020 afslag på ansøgningen, da styrelsen fandt, at ansættelsesforholdet mellem ansøgeren og virksomhed A alene var etableret med det formål at skaffe ansøgeren opholdstilladelse i Danmark. SIRI lagde i afgørelsen vægt på, at ansøgningen var indgivet mindre end to måneder efter, at ansøgeren fik afslag på en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen som sælger hos samme virksomhed, at samarbejdsaftalen mellem virksomhed A og den kinesiske virksomhed B var indgået i februar 2020 og dermed umiddelbart inden indgivelsen af ansøgningen, og at den kinesiske virksomhed B først i juni 2020 tilbød ansøgeren ansættelse i virksomhed efter endt traineeforløb i Danmark.

  Udlændingenævnets afgørelse:
  ”Udlændingenævnet finder, at ansøgeren ikke kunne meddeles opholdstilladelse som trainee i Danmark, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 6.

  Udlændingenævnet vurderer, at den tilbudte ansættelse som trainee hos virksomhed A må anses for proforma, idet der er en formodning for, at det afgørende formål med ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som trainee er at opnå et fortsat og længerevarende ophold i Danmark.

  Udlændingenævnet har hertil lagt vægt på, at samarbejdsaftalen mellem virksomhed A og den kinesiske virksomhed B er indgået 5 dage før indgivelsen af ansøgningen, og at et tillæg til ovennævnte samarbejdsaftale, hvoraf det fremgår, at den kinesiske virksomhed B har indvilliget i at tilbyde ansøgeren ansættelse hos dem efter 6 måneders traineeforløb i Danmark, ikke kan betragtes som ansøgerens efterfølgende ansættelse hos den kinesiske virksomhed B, idet ansøgeren ikke underskrev dokumentet, ligesom dokumentet ikke er dateret.

  Udlændingenævnet har yderligere lagt vægt på, at tillægget først blev fremsendt efter, at SIRI orienterede virksomhed A om, at det er en betingelse for meddelelse af opholdstilladelse som trainee, at ansøgeren enten er ansat forud for eller er tilbudt ansættelse efter endt traineeforløb hos den virksomhed i hjemlandet, som den danske arbejdsgiver har et strategisk samarbejde med, og at dette bestyrker den begrundede tvivl om, at aftalen om ansøgerens efterfølgende ansættelse hos den kinesiske virksomhed B udelukkende er indgået med henblik på, at ansøgeren kan opfylde betingelserne for opholdstilladelse som trainee i landet.

  Det er indgået i Udlændingenævnets vurdering af sagen, at det fremgår af ansøgningen, at ansøgeren har arbejdet på deltid hos den kinesiske virksomhed B i perioden maj 2016 til maj 2019, men det ses ikke, at ansøgeren har dokumenteret ansættelsen.

  Udlændingenævnet henviser desuden til, at det fremgår af en hjemmeside, at den kinesiske virksomhed B blev oprettet i 2015, har 10 ansatte, og at virksomhed kun er specialiseret i bl.a. solbriller, som er et meget begrænset område sammenlignet med, at virksomhed A beskæftigede sig med onlinesalg af produkter i nordisk stil og design. På den baggrund virker det påfaldende, at ansøgeren skal gennemgå et kursusforløb i virksomhed A, når der ikke synes at være overensstemmelse mellem de 2 virksomheders produkter.

  Udlændingenævnet finder endelig, at det forhold, at virksomhed A oplyste til sagen, at de har brug for en ung medarbejder, som taler og skriver engelsk og kinesisk, bestyrker mistanke om, at ansættelsestilbuddet som trainee har til formål at omgå reglerne for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

  Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at formålet med trainee ophold er, at der skal være særlige erhvervs- og uddannelsesmæssige hensyn, der danner grundlag for ansættelsen, at der skal være et dokumenteret strategisk samarbejde eller partnerskab mellem en virksomhed eller organisation i udlandet og den danske arbejdsgiver, hvilket Udlændingenævnet ikke finder, at ansøgerens ansættelses indhold opfylder.

  Udlændingenævnet har noteret, at ifølge offentligt tilgængelige oplysninger fra CVR-registreret er virksomhed A en enkeltmandsvirksomhed, at virksomhed blev oprettet i juli 2019 og opløst i november 2021, at virksomhed har haft kun 1 årsværk ansat, ligesom det fremgår af virksomheds årsrapport for 2020, at årets resultat anses for at være utilfredsstillende, at kapitalen er tabt, at personaleomkostninger var på -10.538 kr., at virksomheds negative egenkapital var på 214.608 kr. med gældsforpligtelser på 925.560 kr., hvilket betyder, at selskabet har mere gæld end værdi, og at virksomhed ikke har råd til at betale ansøgerens løn på 24.000 kr. om måned.

  Det forhold, at ansøgeren i august 2019 søgte om turistvisum til Danmark på Det Danske Konsulat i Kina, som hun fik afslag på, at ansøgeren i september 2019 fik 30 dages turistvisum, udstedt af de franske myndigheder, som hun brugte til at indrejse i Frankrig og 2 dage efter at indrejse i Danmark, hvor hun i september 2019 ansøgte om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark efter beløbsordningen som sælger hos virksomhed A, at ansøgeren i december 2019 fik afslag på ansøgningen med henvisning til, at det ikke kan udelukkes, at det afgørende formål med den tilbudte ansættelse var at skaffe ansøgeren en opholdstilladelse i Danmark, at ansøgeren udrejste af Danmark i december 2019, at ansøgeren i januar 2020 fik et nyt 30 dages turistvisum, udstedt af de franske myndigheder, som hun brugte til at indrejse direkte i Danmark i januar 2020, hvor hun ansøgte om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som trainee hos virksomhed A, bestyrker Udlændingenævnets opfattelse af, at der er bestemte grunde til at antage, at formålet med ansættelsens indgåelse har været at opnå opholdstilladelse i Danmark, som ansøgeren ellers ikke ville kunne opnå, og at omgå visumreglerne.

  Udlændingenævnet skal hertil bemærke, at det ved vurderingen af, om der kan meddeles op-holds- og arbejdstilladelse, ikke kun vurderes, om de formelle krav, herunder om løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, er opfyldt, men at det også indgår i vurderingen, om ansættelsestilbuddet synes at have et faktisk og reelt indhold. Det følger af udlændingemyndighedernes administrative praksis, at uanset at de formelle krav, er opfyldt vil der kunne meddeles afslag på opholds- og arbejdstilladelse, såfremt det afgørende formål med ansøgningen om opholdstilladelse må antages at være at opnå et opholdsgrundlag i Danmark.

  Udlændingenævnet skal i den forbindelse henvise til, at selvom formodningsvurderingen på erhvervsområdet er blevet indført ved lov nr. 2195 den 29. december 2020, kunne udlændin-gemyndighederne altid efter deres administrative praksis foretage vurderingen, om ansættelsestilbuddet på erhvervsområdet synes at have et faktisk og reelt indhold.

  Udlændingenævnet vurderer på baggrund af det anførte, at det afgørende formål med ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse som trainee må anses for at være at opnå et længerevarende ophold i Danmark, som ansøgeren ellers ikke ville kunne opnå.”


 • Udlændingenævnets afgørelse af 30. januar 2017 – Erhverv – Trainee

  Dato: 30-01-2017

  Udlændingenævnet stadfæstede i januar 2017 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse om afslag på opholds- og arbejdstilladelse som trainee til en statsborger fra Nicaragua, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 5.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke kunne meddeles opholdstilladelse som trainee i Danmark. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet var i gang med en uddannelse i sygepleje og ikke havde oplyst om eller dokumenteret relevant arbejdserfaring for at kunne bestride en efterfølgende stilling som koordinator og support. Udlændingenævnet lagde endvidere vægt på, at ansøgeren var tilbudt en løn på 6.150 kr., hvoraf 1.500 kr. skulle dække bolig og 150 kr. skulle dække mobiltelefon. Udlændingenævnet fandt på den baggrund, at ansøgerens løn- og ansættelsesforhold ikke var sædvanlige efter danske forhold. Det forhold, at det blev anført, at ansøgerens løn i Nicaragua var 950 USD, hvilket var cirka 20 % højere end lønniveauet for en hospitalslæge eller cirka den samme løn som en vicedirektør for en styrelse, og at virksomheden i Danmark havde tilbudt ansøgeren fuld løn under praktikken samt at afholde alle omkostninger vedrørende mad, rejser, undervisning, telefoni og internet, kunne ikke føre til en ændret vurdering. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at en løn på 6.150 kr., hvoraf 1.650 kr. skulle dække bolig og telefoni, som det var oplyst i ansøgningsskemaet, ikke var sædvanlige efter danske forhold. ERH/2017/12.

Senest opdateret: 07-08-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen