Udlændingenævnets afgørelse af 27.02.2023 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet

Udlændingenævnet omgjorde i februar 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse til statsborger fra Iran.

Sagens faktiske omstændigheder:

Ansøgeren indgav i april 2021 ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse til Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen gav i februar 2022 ansøger afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til, at han ikke opfyldte kravet om at have været i ordinær, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8. Styrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at ansøgeren ikke havde dokumenteret at have været fuldtidsbeskæftiget i mindst 3 år og 6 måneder inden for de seneste 4 år.

Udlændingenævnets afgørelse:

”Udlændingenævnet finder grundlag for at ændre Udlændingestyrelsens afgørelse. 

Udlændingenævnet finder således, at ansøgeren på nuværende tidspunkt ikke bør meddeles afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til, at han ikke opfylder kravet om at have været i ordinær beskæftigelse i 3 år og 6 måneder inden for de seneste 4 år, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8.

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at det fremgår af det elektroniske eIndkomstregister eIndkomst, at ansøgeren har arbejdet fuldtid hos en dansk virksomhed i februar og marts 2019.

Udlændingenævnet har videre lagt vægt på, at det fremgår af eIndkomst og den til støtte for klagen fremsendte dokumentation, at ansøgeren har arbejdet hos en anden dansk virksomhed i perioden september 2019 – januar 2023.

Udlændingenævnet har ved vurderingen lagt til grund, at ansøgerens weekendarbejde som led i sin ansættelse hos den anden danske virksomhed i perioderne august 2020 – januar 2021 og fra november 2021 frem til afgørelsestidspunktet, hvor ansøgeren arbejder 24 timer pr. uge, sidestilles med en fuldtidsstilling og aflønnes efter, hvad der svarer til en normal ugeløn, jf. Industriens Overenskomst.

Udlændingenævnet har således lagt til grund, at ansøgeren har arbejdet fuldtid i 3 år og 7 måneder inden for de seneste 4 år. 

Udlændingenævnet har derfor tilbagesendt sagen til Udlændingestyrelsen med henblik på, at Udlændingestyrelsen kan tage stilling til, om de øvrige betingelser

 for at meddele ansøgeren tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark er opfyldt. Udlændingenævnet har ikke vurderet dette.

ERH/2023/116


Til toppen