Udlændingenævnets afgørelse af 17. april 2023 – Bortfald – Længerevarende ophold i udlandet

Udlændingenævnet omgjorde i april 2023 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) afgørelse om bortfald af ansøgeren og ansøgerens ægtefælles opholdstilladelser på baggrund af længerevarende ophold i udlandet. 

Sagens faktiske omstændigheder

Ansøgeren indgav i december 2020 en ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, vedlagt ansøgerens pas, hvoraf fremgik, at hun havde været udrejst af Danmark i perioden fra december 2019 til juli 2020. SIRI konstaterede i henholdsvis januar 2021 og februar 2021, at ansøgeren og hendes ægtefælles opholdstilladelser var bortfaldet, idet parret havde været udrejst i mere end 6 måneder.

Udlændingenævnets afgørelse:

”Ved behandlingen af klagerne af primo februar 2021 og primo marts 2021 har Udlændingenævnet gennemgået oplysningerne, som fremgår af sagsfremstillingen i SIRIs afgørelser af januar 2021 og februar 2021 samt vurderet indholdet af klagerne. 

Udlændingenævnet finder grundlag for at ændre SIRIs afgørelser af januar 2021 og februar 2021 om bortfald.

Udlændingenævnet finder således, at ansøgeren og hendes ægtefælle efter en konkret og individuel vurdering ikke bør meddeles afslag på dispensation fra bortfald af opholds- og arbejdstilladelser under henvisning til, at de blev vejledt gentagne gange om, at opholdstilladelsen vil bortfalde, hvis de forlod Danmark i mere end 6 måneder i træk, og at de ikke har kontaktet SIRI før, under eller efter deres ophold i udlandet. 

Udlændingenævnet har ved afgørelsen af sagerne lagt vægt på, at det fremgår af SIRIs praksisnotat af februar 2014 vedrørende dispensation for bortfald, at hvis udlændingen har haft til hensigt at vende tilbage til Danmark inden udløbet af perioden på 6 måneder, men er blevet forhindret heri grundet uforudsete hindringer, herunder problemer med udrejse, kan der tildeles dispensation. 

Udlændingenævnet bemærker, at der er tale om en samlet afvejning af alle sagens momenter, selvom det taler for, at der ikke gives dispensation, hvis dispensationsansøgningen ikke er indgivet i rimelig tid efter hjemrejsen

Udlændingenævnet i den forbindelse lagt vægt på, at selvom ansøgeren og hendes ægtefælle ikke sendte en dispensation i umiddelbart forlængelse af deres hjemrejse til Danmark, har de har dokumenteret, at deres hensigt var at vende tilbage til Danmark, men at tilbagerejsen blev hindret grundet Covid-pandemien. 

Udlændingenævnet har videre lagt vægt på, at de har boet i Danmark i henholdsvis 8 og 5 år, og at det fremgår af eIndkomst, at ansøgeren siden april 2013 frem til nu har været i ordinær beskæftigelse, hvorfor hun har opnået en vis tilknytning til arbejdsmarkedet siden hun kom til Danmark i september 2012, og at dette i afvejningen af, om der skal tildeles en dispensation, bør tildeles større vægt henset til, at familien overskred perioden på 6 måneder med 15 dage.  

Udlændingenævnet har derfor tilbagesendt sagerne til SIRI med henblik på, at SIRI kan tage stilling til, om de øvrige betingelser for at meddele ansøgeren og hendes ægtefælle opholds- og arbejdstilladelse i Danmark er opfyldt. 

Ansøgeren og hendes ægtefælle vil således modtage en ny afgørelse fra SIRI.”

ERH/2023/36


Til toppen