Berostillelse af visse familiesammenføringssager om afledt opholdsret til tredjelandsfamiliemedlemmer efter TEUF artikel 20

EU-Domstolen har den 5. maj 2022 afsagt dom i en spansk præjudiciel sag. Sagen vedrører de situationer, hvor der efter EU-Domstolens praksis i henhold til artikel 20 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) om unionsborgerskabet undtagelsesvist skal meddeles en afledt opholdsret til en tredjelandsstatsborger. EU-Domstolen forholder sig i sagen til spørgsmålet om afledt opholdsret til en tredjelandsstatsborger, der er forælder til en mindreårig unionsborger, som – grundet et afhængighedsforhold til tredjelandsstatsborgeren – vil være nødsaget til at forlade unionens område sammen med tredjelandsstatsborgeren, medmindre denne meddeles en afledt opholdsret. 

Dommen kan få betydning for udlændingemyndighedernes administration af sager om ægtefællesammenføring med danske statsborgere, når der også er mindreårige danske fællesbørn i de tilfælde, hvor det mindreårige barn har fast bopæl med begge sine forældre i Danmark.

Udlændingenævnet har på den baggrund besluttet, at behandlingen af de i Udlændingenævnet verserende sager, hvor dommen kan have betydning, stilles i bero indtil videre.

Senest opdateret: 22-08-2022
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen